ОБЕКТИВ. СВЕТЛОСИЛА

Величината, определяща количеството светлина, което ще попадне върху плоскостта на изображението се нарича светлосила.

Осветеността или яркостта на изображението зависи от в най-голяма степен от стойността на действителния отвор на обектива. Ясно е, че колкото по-голям е действителния отвор, толкова по-висока ще е осветеността. Също така яркостта на изображението ще е по-голяма и при по-късо фокусно разстояние. Доколкото действителния отвор има форма на кръг, а площта на кръга е право пропорционална на квадрата на диаметъра му, осветеността е право пропорционална на квадрата на диаметъра на действителния отвор на обектива. В резултата на това, светлосилата на обектива е право пропорционална на квадрата на диаметъра на действителния отвор и обратно пропорционална на квадрата на фокусното му разстояние:

I = d²/f²

където I е светлосилата, d е диаметърът на действителния отвор, а f е главното фокусно разстояние.
При преминаването си през обектива, светлината се поглъща частично от оптичните елементи, затова различаваме геометрична светлосила, която се получава по формулата по-горе и физическа или ефективна светлосила, при която се отчитат която загубите на светлина.
За сравнението на светлосилата на два обектива е необходимо да се сравнят квадратите на относителните им отвори. Ако например сравняваме два обектива с фокусно разстояние 50 мм., като първият е с относителен отвор 2, а вторият 4, имаме:

1²/2² : 1²/4² = 1/4 : 1/16 = 16:4 = 4

т.е. светлосилата на втория обектив не е по-малка два пъти, а четири пъти.
С намаляване на диаметъра на диафрагмата, т.е. намаляване на светлосилата, експонацията пропорционално се увеличава. За отчитане на изменението на експонацията при промяна на диафрагмата, същата има скала, направена така, че при прехода от едно към друго деление на скалата, светлосилата и съответно експозицията се променят два пъти.
Според международната скала за база на поредицата от относителните отвори се приема 1:1, т.е. диаметърът на относителния отвор е равен на фокусното разстояние са равни.всяко деление на скалата стоят цифрите 1,4 2 2,8 4 и т.н., които са съкратените означения на 1:1,4 1:2 1:2,8 1:4 и т.н.
Пълната поредица от диафрагмени числа е : 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 4 4,5 5 5,6 6,3 7 8 10 11 12,5 14 16 18 20 22 25 и т.н.
Най-голямата стойност на относителния отвор, изведена теоретически е 1:0,5, тъй като никой обектив не може да даде изображение, по ярко от изобразения обект. Относителния отвор на някои обективи стига до 1:0,9 и дори 1:0,7.

Изменение на светлосилата в зависимост от мащаба на изображението. Тъй като светлосилата се изчислява в зависимост от главното фокусно разстояние на обектива, тя се отнаса само за случаите, в които обектът се намира в "безкрайност", т.е. когато изображението е умалено и се намира в задната фокална равнина на обектива. С приближаването на обекта към фотоапарата мащабът на изображението се увеличава, а яркостта на изображението намалява. Последното е важен фактор в макрофотографията. За отчитане на изменението на светлосилата в зависимост от мащаба на изображението може да се използва следната таблица:

Както се вижда, с намаляване на мащаба до 1:5 светлосилата намалява незначително е не е необходима промяна на експонацията, при влизане в зоната на макрото (с червено), светлосилата намалява 2 и повече пъти, което изисква и корекция на експозицията.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.