ОБЕКТИВ. ОТНОСИТЕЛЕН ОТВОР

Представлява отношението на диаметъра d на действителния отвор към фокусното му разстояние f. Тъй като в болшинството от случаи f > d, относителното отверстие се изразява с дроб:

1/f:d

 с числител 1 и знаменател, показващ колко пъти фокусното разстояние е по-голямо от диаметъра на действителния отвор.

Например, ако F = 50 mm, а d е 10 мм, относителния отвор ще се изчисли:

 1/50:10 = 1/5 = 1:5

В този вид (1:1,8, 1/2, 1:2,8) най-голямата стойност на относителния отвор се изписва на обектива, редом с фокусното разстояние. За по-голямо удобство се използва реципрочната стойност на относителния отвор, напр. вместо 1:4 само 4.
Най-важното практическо значение на стойността относителния отвор е значението и за експонацията на снимката. Колкото по-голям е относителния отвор (по-малък знаменател), толкова по-голяма е яркостта на изображението, което изисква по по-кратка експонация.
Относителното отверстие, повдигнато на втора степен служи за мярка на светлосилата, един от най-важните параметри на един обектив.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.